Co to jest licencja międzynarodowa?

Licencja międzynarodowa na przewóz rzeczy to dokument …

Jak możemy Ci pomóc uzyskać licencję?

Pomagamy w uzyskaniu Licencji Międzynarodowej w BOTM w Warszawie. Na Twoją prośbę prześlemy listę wymaganych dokumentów oraz pomogę zgromadzić te niezbędne. Doradzimy także jak wypełnić wnioski.

A jeśli nie lubisz tych formalności, denerwują Cię kolejki w urzędach i nie chcesz jechać osobiście do Warszawy wszystkiego dopilnuję i załatwię za Ciebie.


Do wydania licencji międzynarodowej na przewóz rzeczy potrzebne są następujące dokumenty:

1. Odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Wymagana forma to oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez urzędy wydające lub notariusza. Dokument ważny jest trzy miesiące od daty wystawienia.

2. Oświadczenie potwierdzające posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich.

3. Kserokopia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych wraz z umową osoby zarządzającej transportem.
Uwaga: w przypadku przedstawienia umowy o prace obligatoryjnie musi być ona zatrudniona na stanowisku „Kierownik d.s transportu, który kieruje operacjami transportowymi” oraz uwzględniać przepisy i wymagania osoby zarządzającej zawarte w (WE) 1071/2009.

4. Zaświadczenie o niekaralności (Krajowy Rejestr Karny) i oświadczenie przedsiębiorcy i osoby zarządzającej przedsiębiorstwem – w przypadku jeśli osobą zarządzającą nie jest przedsiębiorca.
Wymagana forma: oryginał – dokument ważny 3 miesiące od daty wystawienia.

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez przedsiębiorcę zdolności finansowej.


 • Roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę.

 • Gwarancja bankowa.

 • Ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej.

Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady WE nr 1071/2009:


W celu spełnienia wymogu określonego w art. 3 ust. 1lit. c) przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

Do celów niniejszego rozporządzenia wartość EUR ustala się co roku w walutach krajowych państw członkowskich, które nie uczestniczą w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej. Stosowane kursy odpowiadają opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Pozycje księgowe, o których mowa w akapicie pierwszym, odpowiadają pozycjom określonym w czwartej dyrektywie Rady78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek(1) Dz.U. L 222 z 14.8.1978, s. 11. (1).2.

W drodze odstępstwa od ust. 1 właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone w ust. 1 akapit pierwszy.3.

Sprawdzeniu podlegają roczne sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1, oraz gwarancja, o której mowa w ust. 2, jednostki gospodarczej posiadającej siedzibę w państwie członkowskim, w którym został złożony wniosek o zezwolenie, a nie innej jednostki posiadającej siedzibę w innym państwie członkowskim.

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) Wymagana forma to oryginał lub kopia potwierdzona: przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika organu za okazaniem oryginału lub notariusza, w wysokości:


 • 9000 euro – na pierwszy pojazd

 • 5000 euro na każdy następny pojazd

W roku 2011 wartość euro przeliczana jest po średnim kursie NBP obowiązującym w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym składana jest gwarancja finansowa tj. po 3,9603 zł.

6. Kserokopie dowodów rejestracyjnych (pojazdy zarejestrowane w Polsce) z ważnymi badaniami technicznymi.


 • w przypadku własności pojazdów – kopie dowodów rejestracyjnych

 • w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nimi.

7. Wyjaśnienie dotyczące gwarancji.

8. Druki LicR1, LicR2, LicR4.

9. Upoważnienie do odbioru wypisów i licencji w Państwa imieniu.

10. Dowód wpłaty 34zł na upoważnienie do odbioru w Państwa imieniu licencji dla moich współpracowników w Warszawie – opłatę należy wnieść na rachunek bankowy:

Urzędu Warszawa Mokotów – CITI Bank Handlowy
Nr 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113w tytule wpisać opłata skarbowa na upoważnienie i podać NIP firmy

11. Dowód wpłaty na konto GITD.


 • na 5 lat: 4000 zł (licencja) + 440 zł za każdy wypis z licencji

 • na 10 lat: 8000 zł (licencja) + 880 zł za każdy wypis z licencji

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa

Numer rachunku bankowego: 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000

W tytule proszę wpisać Licencja + ilość wypisów oraz podać NIP firmy.

Wszystkie dokumenty i druki wypełniamy i podpisujemy niebieskim długopisem.

Dodatkowe usługi:


 • odbiór licencji (osób i rzeczy)

 • odbiór wypisów (osób i rzeczy)

 • odbiór wszystkich innych dokumentów z BOTM

 • odnowienia terminu ważności licencji oraz wypisów z licencji udzielonych na okres 5 lat

 • zaświadczenie na potrzeby własne

 • certyfikat „S”

 • świadectwa kierowców